ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  • Ανάλυση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων
  • Προετοιμασία Αναφορών, εκθέσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • Εταιρική / επιχειρηματική κερδοφορία και αποδοτικότητα
  • Κέντρα κόστους, κατανομή και διαχείριση δαπανών
  • Σύνταξη τυποποιημένων αναφορών
  • Δημιουργία, επισκόπηση και διανομή αναφορών διαχείρισης
  • Σύνταξη προϋπολογισμού και διενέργεια έκτακτων προβλέψεων

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

  • Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες Οικονομικές αναφορές
  • Εφαρμογή ΕΓΛΣ, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Ενοποιήσεις και κλείσιμο βιβλίων

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε